Προσωπικό Ιστολόγιο - Theodoros G. Karounos Blog

ΑΡΧΕΙΟ

27.12.00

Μελέτη Ανάθεσης Εργασιών σε τρίτους σε θέματα Πληροφορικής

Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτής της μελέτης θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με την Ανάθεση Εργασιών σε τρίτους ( outsourcing ) σε θέματα Πληροφορικής προς το ΥΠΑΝ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανταποκριθούν στις ερωτήσεις της σελίδας 32 του παρόντος κειμένου για μία ή περισσότερες από τις θεματικές ενότητες επιλέξουν.

Η μελέτη δομείται σε 3 μέρη ως ακολούθως:

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει αναλυτική καταγραφή των υπηρεσιών πληροφορικής και παρουσίαση του «outsourcing» καθώς και των εναλλακτικών προς αυτόν τρόπων προμήθειας υπηρεσιών πληροφορικής.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει παρουσίαση των δραστηριοτήτων και λειτουργιών του ΥΠΑΝ ανά Γενική Γραμματεία / Τομέα καθώς και των αναγκών τους σε υπηρεσίες και συστήματα πληροφορικής. Η καταγραφή αυτή των αναγκών είναι ενδεικτική. Στο εγγύς μέλλον και στα πλαίσια υλοποίησης αντίστοιχων μελετών, θα δοθούν οι ακριβείς ανάγκες πληροφορικής, όπως αυτές θα καταγραφούν τελικά.

Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει έναν κατάλογο ερωτημάτων / θεμάτων στα οποία οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν, να λάβουν θέση ή και να υποβάλλουν ερωτήματα.

...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Take back the web!

Firefox 2

My blog has moved!

You should be automatically redirected in 3 seconds. If not, visit
http://www.karounos.gr/blog/
and update your bookmarks.