Προσωπικό Ιστολόγιο - Theodoros G. Karounos Blog

ΑΡΧΕΙΟ

12.1.03

Η Ομάδα εργασίας για το Ελεύθερο Λογισμικό

Η Ομάδα εργασίας Γ-4: Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα στην εκπαίδευση, τη Δημόσια Διοίκηση και στις επιχειρήσεις Μικρού/Μεσαίου Μεγέθους


Αντικείμενο της ομάδας αυτής είναι:

  • Μελέτη του φαινομένου και της λογικής του
  • Έρευνα σε σχέση με τη διεθνή εμπειρία
  • Ανάλυση του κέρδους που μπορεί να προκύψει από τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση, τον δημόσιο τομέα και τις μικρές / μεσαίες επιχειρήσεις.

Το τελικό παραδοτέο της ομάδας εργασίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Take back the web!

Firefox 2

My blog has moved!

You should be automatically redirected in 3 seconds. If not, visit
http://www.karounos.gr/blog/
and update your bookmarks.